دبیرکل جدید سازمان ملل: روسیه و آمریکا را آشتی خواهم داد