«الجبیر» باز هم اتهامات خود علیه ایران را تکرار کرد