فرماندهان حزب اسلامی افغانستان در انتظار دستور حکمتیار برای ترک کامل جنگ