افشای رندری از موبایل میان رده LG LV5 با طراحی مشابه G5