اسد: تروریستها فقط دو راه دارند، یا برگردند یا کشته می‌شوند