شناسایی قطره باران از 200 کیلومتری با رادارهای ایرانی