داعش، منطقه‌ای نفتی در حومۀ موصلِ عراق را هدف حمله قرار داد