ورود سرمایه‌خارجی به خاورمیانه نصف شد/۹توصیه برای اصلاحات اقتصادی