درخواست انجمن مسلمان قزاقستان برای ایجاد وزارت جمعیت