معاون فرماندار ارسنجان و بخشدار قطرویه نی ریز منصوب شدند