آمار ماه سپتامبر NPD؛ سونی این بار هم حریف مایکروسافت نشد