اعزام نیروهای ویژه آمریکا به ولایت فراه در غرب افغانستان