پنتاگون: خواهان مشارکت گسترده در جنگ در یمن نیستیم