خادمی: عربستان به این نتیجه رسیده که اشتباه کرده است