پوست اندازی در سازمان کشورهای صادرکننده نفت/ جایگزینی اوپک با روپک