بازار برخی صنایع دستی ایرانی در دنیا از دست رفته است