ظریف: اجرای برجام و ایفای تعهدات کلیه طرفها را پیگیری کنید