ترکیه تا پایان سال رفراندوم ریاست جمهوری را برگزار می‌کند