آمریکا به بهانه حمله به ناو خود، می‌خواهد «باب المندب» را اشغال کند