سردرگمی و تناقض‌گویی مقامات انگلیس در برابر بحران سوریه