بمب افکن های متجاوز سعودی مواضعی را در شهر صنعا بمباران کرد