از حقوق‌های نجومی پزشکان تا مجلسی که مشکل اصلی مملکت است