احتمال قطع روابط دیپلماتیک ریاض-قاهره/ عربستان در حد و اندازه‌های ایران نیست