شرایط تک نرخی کردن ارز فراهم نیست/ دولت قادر به تأمین نیاز متقاضیان نیست