افتتاح سفارت استقلال طلبان کالیفرنیای آمریکا در روسیه