وزارت اقتصاد زمینه اخذ وام از بانک جهانی را فراهم کند