اتاق بازرگانی در برابر سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی پاسخگو باشد