آمریکا در دوره کلینتون حضور نظامی بیشتری در خاورمیانه خواهد داشت