احزاب کشور دچار خمودگی سیاسی هستند/وزارت کشور از فعالیت تشکل های سیاسی بدون مجوز حزبی جلوگیری کند