وخامت اوضاع امنیتی افغانستان و رایزنی اشرف غنی با رهبران جهادی، سیاسی و دینی