برگزاری کنگره انجمن اسلامی جامعه پزشکی در دی ماه با محوریت انتخابات 96