ظریف: اجرای برجام و ایفای کلیه طرفها به تعهدات خود را پیگیری کنید