پوتین متن توافق استقرار نیروهای روسیه در سوریه را امضا کرد