روسیه ، ایران و حزب الله ، یک اتحاد در مقابله با تروریسم