پرتامینا: ایران منبع جدید تامین گاز مایع اندونزی شد/ ورود نخستین محوله گاز ایران به شرق جاوا