واکنش آلمان نسبت به حمله به کشورهای عضو ناتو قاطع خواهد بود