تحریم دلاری، مانع انعقاد قراردادهای بزرگ نفتی با ایران شده است