روابط دیپلماتیک میان مراکش و ایران رسما ازسرگرفته می‌شود