فعالیت انتخاباتی «جبهه یکتا» در مسیر وحدت با جامعه روحانیت