درخواست اعراب حوزه خلیج فارس و ترکیه برای مداخله شورای امنیت در سوریه