فشارهای بخش‌خصوصی ایران در لغو تحریم‌های دلاری نقش داشت