بازدید برخی مدیران از روند ساخت خودروی های آتش نشانی