جوانان مسابقه کتاب خوانی خندوانه ای در سالگرد شهید کاظم زاده