امضای یادداشت تفاهم میان ایران و پاکستان برای پایان دادن به مبادلات دلاری