بخش حافظه‌ای دانش‌آموز را با امتحان گرفتن‌های متعدد تباه می‌کنیم