جنس مذاکره امام حسین دعوت به عدل و ارشاد بود نه سازش