قیام عاشورا منشور آزادی و عزت را به جهانیان عرضه کرده است