وزیر خارجه عمان: قاچاق سلاح ایرانی برای کودتاچیان یمن از طریق عمان صحت ندارد