کسانی که ادعا دارند، از FATF سر در نمی‌آوردند/ بگیر و ببند و امر و نهی فایده ندارد