تولید سالانه نزدیک به 2 هزارتن انواع قالب صنعتی در ایران خودرو